Regionální lídr v likvidaci odpadu

Více než 25 let poskytujeme v Pardubicích a okolí kvalitní služby v oblasti zpracování odpadu – přijímáme sběrné suroviny, vykupujeme nejrůznější kovošrot a provádíme ekologické likvidace autovraků. Od roku 2007 se věnujeme také demolicím staveb a technologických celků.

Jsme významným hráčem v oblasti zpracování kovového odpadu pro region východních Čech, kde si už léta můžeme dovolit dávat nejvyšší výkupní ceny.

DJI_0084_2.JPG

Kvalitní technické vybavení

Naše neustálé investice do technologického a transportního vybavení vedou k modernizaci, zdokonalování a rozšiřování nabízených služeb. Díky kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni rychle a kvalitně splnit vaše požadavky týkající se manipulace, třídění a zpracování materiálů.

Disponujeme rozlehlým vlečkovým šrotištěm, které splňuje přísné ekologicko-legislativní požadavky spojené s provozem ekologické likvidace autovraků o rozloze více jak 40.000 m2.

Environmentální politika

V roce 2008 jsme ve společnosti zavedli systém jakosti ISO:9001 a systém životního prostředí ISO:14000. Jsou zárukou kvalitních služeb a jejich neustálého zkvalitňování, efektivnosti a výraznější ochraně životního prostředí.

Vysoké kvality systému environmentálního managementu (EMS) chceme dosáhnout především:

 • trvalým dodržováním všech platných právních a jiných požadavků pro ochranu životního prostředí,
 • pečováním o životní prostředí při realizaci nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a v ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany životního prostředí,
 • snižováním negativních vlivů produktu na životní prostředí,
 • se vší vážností zabýváním se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu stavební činnosti na životní prostředí,
 • neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat jejich znalost a péči o životní prostředí,
 • poskytováním veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální politiky a informací o jejich naplňování,
 • předáváním objednateli stavební dílo s vypořádáním všech odpadů vzniklých z poskytovaného produktu ve smyslu platné legislativy,
 • aktivním zapojováním svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a vyžadování od nich, v případě jejich dodávek pro JARÝ s.r.o., plnění všech platných právních a jiných požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

Na základě této environmentální politiky budeme stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle EMS.

Politika jakosti

Naše politika jakosti se zaměřuje především na poskytování produktů odpovídajících co nejvíce požadavkům našich zákazníků s cílem zachovat tradičně dobré obchodní jméno společnosti. Svým zákazníkům chceme poskytovat produkty na co nejvyšší kvalitativní úrovni a odpovídající všem požadavkům příslušných technických předpisů.

Vysoké kvality našich produktů chceme dosáhnout především:

 • neustálým zlepšováním systému managementu jakosti,
 • stabilizací pracovního kádru společnosti,
 • zlepšováním řídicích procesů a neustálým zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Se svými dodavateli a zákazníky budeme jednat vždy korektně a budeme se stále snažit o zlepšování vzájemné komunikace a dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V současném náročném konkurenčním prostředí chceme:

 • udržet se ve špičce poskytovatelů produktů v oblasti nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a autodopravy a ostatních souvisejících služeb v regionu a na území ČR,
 • zachovat si a stále zvyšovat vyspělou úroveň technického zázemí v oblasti dodávek komponentů pro poskytovaný produkt a ostatní související služby od předních tuzemských a zahraničních dodavatelů.

Na základě této politiky jakosti budeme stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle jakosti.

Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011971: 

„Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměnu části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti JARÝ s.r.o., týkající se technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Doubravice 105, Pardubice. Předmětem projektu je vyřazení dvou starších překládkových rypadel a pořízení nové generace centrálního překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožní znatelně efektivnější využití energie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

dotace

Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012232: 

„Pořízení inovativní linky na zpracování kovového odpadu“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměnu části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti JARÝ s.r.o., týkající se technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Doubravice 105, Pardubice. Předmětem projektu je vyřazení dvou starších překládkových rypadel a pořízení nové generace centrálního překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožní znatelně efektivnější využití energie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny V

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022547

"Zpracování druhotných surovin ve společnosti JARÝ s.r.o."

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavedení moderních technologií v oblasti materiálového využití odpadů z autovraků a zajištění udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavedení inovativních postupů v oblasti cirkulární ekonomiky.

LOGO JARÝ s.r.o.